پلی استال (POM)- گرید:N2320- شرکت تولید کننده :BASF- آلمان
 

ضمیمهاندازه
POM N2320.pdf1.12 مگابایت