پلی آمید 6.6 ساده  بیرنگ - گرید: EPLAMID 6.6 NC LKB4.0- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه

پلی آمید 6.6 30% الیاف مشکی - گرید: EPLAMID 6.6 GFS 30 HS BK Q1D001- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه
 

پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:K224- شرکت تولید کننده :DSM ORIGINAL- هلند
 

پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:PA6G30- شرکت تولید کننده :VOLGAMID- روسیه
 

پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:UGN16090- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی آمید 6.6 30%الیاف بیرنگ- گرید:EPLAMID 6.6 GFS 30 HS NC Q1D001- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه
 

پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:EPLAMID 6 GFR 30  NC ST Q1D001- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه

پلی آمید 66 30%الیاف مشکی- گرید:NA44 GF30 BK- شرکت تولید کننده :EUROTEC- ترکیه
 

پلی آمید 66 30%الیاف بیرنگ- گرید:NA44 GR30 - شرکت تولید کننده :EUROTEC- ترکیه
 

پلی آمید 6 30%الیاف مشکی- گرید:NB40 GR30 BK- شرکت تولید کننده :EUROTEC- ترکیه
 

همزمانی محتوا