پی بی تی الیاف 30% مشکی- گرید EPIMIX PBT GFR 30 BK Q1D001  - شرکتEPSAN - ترکیه

پی بی تی الیاف 30% بیرنگ - گرید EPIMIX PBT GFR 30 NC Q1D0A301  - شرکتEPSAN - ترکیه

پلی آمید 6.6 ساده  بیرنگ - گرید: EPLAMID 6.6 NC LKB4.0- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه

پلی آمید 6.6 30% الیاف مشکی - گرید: EPLAMID 6.6 GFS 30 HS BK Q1D001- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه
 

نرم کننده - گرید:IMPACT MODIFIER- شرکت تولید کننده :ASIA PLASTICS- جین
 

پلی پروپیلن30% الیاف مشکی- گرید:UG 23090 BK- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی پروپیلن 30% الیاف بیرنگ- گرید:UG 13090- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

اکرولیک(PMMA)- گرید:830- شرکت تولید کننده :LG- کره
 

اکرولیک(PMMA)- گرید:CM 205- شرکت تولید کننده :CHI MEI- تایوان
 

همزمانی محتوا