پلی آمید 66 ساده مشکی- گرید:NA40 BK- شرکت تولید کننده :EUROTEC- ترکیه
 

پلی آمید 66 ساده بیرنگ- گرید:NA40 NLE- شرکت تولید کننده :EUROTEC- ترکیه
 

پلی آمید 66 ساده بیرنگ- گرید:U166ER- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی آمید 6 ساده مشکی - گرید:NB50 BK- شرکت تولید کننده :EUROTEC- ترکیه
 

پلی آمید 6 30% الیاف مشکی - گرید: EPLAMID 6 GFR 30 BK Q1D001- شرکت تولید کننده :EPSAN- ترکیه

پلی آمید 6 ساده بیرنگ - گرید:5010- شرکت تولید کننده :ASIA PLASTICS- چین
 

پلی آمید 6 ساده بیرنگ - گرید:PA6- شرکت تولید کننده :VOLGAMID- روسیه
 

پلی آمید 6 ساده بیرنگ - گرید:F223- شرکت تولید کننده :DSM ORIGINAL- هلند
 

پلی آمید 6 ساده بیرنگ - گرید:KN136- شرکت تولید کننده :KOLON- کره
 

پلی آمید 6 ساده بیرنگ - گرید:NB40 NLE- شرکت تولید کننده :EUROTEC- ترکیه
 

همزمانی محتوا