پلی آمید 6 ساده بیرنگ - گرید:U160 ER- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

همزمانی محتوا