پلی آمید 6 ساده بیرنگ - گرید:NB40 NLE- شرکت تولید کننده :EUROTEC- ترکیه
 

پلی آمید 6 ساده بیرنگ - گرید:U160 ER- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

همزمانی محتوا