پلی کربنات- گرید:2858- شرکت تولید کننده :BAYER- آلمان
 

پلی کربنات- گرید:110- شرکت تولید کننده :CHI MEI- تایوان
 

پلی کربنات- گرید:1100/1100 UV- شرکت تولید کننده :SAMSUNG- کره
 

پلی کربنات(PC)- گرید:1100/1100 UV- شرکت تولید کننده :HONAM- کره
 

همزمانی محتوا