اکرولیک(PMMA)- گرید:830- شرکت تولید کننده :LG- کره
 

اکرولیک(PMMA)- گرید:CM 205- شرکت تولید کننده :CHI MEI- تایوان
 

همزمانی محتوا