پلی استال مقاوم به ضربه- گرید:US 12060- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی استال (POM)- گرید:N2320- شرکت تولید کننده :BASF- آلمان
 

پلی استال (POM)- گرید:N109- شرکت تولید کننده :LG- کره
 

پلی استال (POM)- گرید:FM090- شرکت تولید کننده :FORMUSA- تایوان
 

پلی استال (POM)- گرید:K300- شرکت تولید کننده :KOLON- کره
 

همزمانی محتوا