پلی پروپیلن30% الیاف مشکی- گرید:UG 23090 BK- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی پروپیلن 30% الیاف بیرنگ- گرید:UG 13090- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

همزمانی محتوا