پی بی تی الیاف 30% مشکی- گرید EPIMIX PBT GFR 30 BK Q1D001  - شرکتEPSAN - ترکیه

پی بی تی الیاف 30% بیرنگ - گرید EPIMIX PBT GFR 30 NC Q1D0A301  - شرکتEPSAN - ترکیه

نرم کننده - گرید:IMPACT MODIFIER- شرکت تولید کننده :ASIA PLASTICS- جین
 

همزمانی محتوا